Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้

บริจาคช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยอุทกภัยจังหวัดบุรีรัมย์

สหวิทยาเขตละหานทราย ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจากคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสหวิทยาเขต เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดบุรีรัมย์  คลิกภาพกิจกรรม