เมนูหลัก

เว็บบริการ

กลุ่มงานพาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์

 


นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงาน

 


นางจิรกาล  สุภศร
ครู คศ.3นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
ครู คศ.3


นายสุธรรม  จีนแส
ครู คศ.3


นางสาวกาญจนา  ธรรมมีภักดิ์
ครู คศ.3


นายวีรพันธ์  เสาเคหา
ครู คศ.3


นายนคร  สะเทินรัมย์
ครู คศ.3นางสาวกรวรรณ  ชินนาค
ครู คศ.3


นางสาวจันจิรา ดุมแก้ว
ครู คศ.3นางสาววิรัตน์  สวายพล
ครู คศ.2


นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์
ครู คศ.2


นายวีระพงษ์  ปะวะระ
ครู คศ.2


นางสาวนพวรรณ สอดทรัพย์
ครู คศ.1


นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์
ครู คศ.1