Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้พาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์

 


นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นายสมพร  ราชรักษ์
ครู คศ.3นางชลธิชา  หลาบนอก
ครู คศ.3


นางจิรกาล  สุภศร
ครู คศ.3


นางสาวกาญจนา  ธรรมมีภักดิ์
ครู คศ.3


นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
ครู คศ.2


นายสุธรรม  จีนแส
ครู คศ.2นายวีรพันธ์  เสาเคหา
ครู คศ.2


นางสาวสุธภา  กลมนุกูล
ครู คศ.2นายสุทัศน์  บุญทาทอง
ครู คศ.2นายนคร  สะเทินรัมย์
ครู คศ.1


นายวันชัย  ก้อมน้อย
ครู คศ.1นายวีระพงษ์  ปะวะระ
ครูผู้ช่วย


นางสาววิรัตน์  สวายพล
ครูผู้ช่วยนายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์
ครูผู้ช่วย


นายปฐมรัก  บัวลอย
ครูผู้ช่วย


นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร์
ครูผู้ช่วย