Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้พาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์

 


นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นายสมพร  ราชรักษ์
ครู คศ.3นางชลธิชา  หลาบนอก
ครู คศ.3


นางจิรกาล  สุภศร
ครู คศ.3


นางสาวกาญจนา  ธรรมมีภักดิ์
ครู คศ.3


นายสุธรรม  จีนแส
ครู คศ.3


นางสาวสุธภา  กลมนุกูล
ครู คศ.3นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
ครู คศ.2


นายวีรพันธ์  เสาเคหา
ครู คศ.2นายสุทัศน์  บุญทาทอง
ครู คศ.2นายนคร  สะเทินรัมย์
ครู คศ.1


นายวันชัย  ก้อมน้อย
ครู คศ.1นายวีระพงษ์  ปะวะระ
ครู คศ.1


นางสาววิรัตน์  สวายพล
ครู คศ.1นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์
ครู คศ.1


นายปฐมรัก  บัวลอย
ครู คศ.1


นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร์
ครู คศ.1