เมนูหลัก

เว็บบริการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปี 2560


นางสาวนิภัสรา  ศรีสว่าง
วิชาเอก  สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายไชยวัฒน์  กองคำ
วิชาเอก  สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายบัญชา  ศาลางาม
วิชาเอก  สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวรุ่งนภา  ใจเที่ยง
วิชาเอก  สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


นายสมชาย  ยามดี
วิชาเอก  เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


นางสาวศุธิธา  แก้วกลม
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวสุภาพร  อุ่นสิม
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวสิมาพร  เมฆี
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายอนุชิต  วันภักดี
วิชาเอก  ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายภาณุวัฒน์  เครือน้ำคำ
วิชาเอก  ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายอิสรา  โรจน์สุกิจ
วิชาเอก  ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายณัฎฐากร  พิมพะธรรม
วิชาเอก  ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวจุฑาทิพย์  ธะนุนาจารย์
วิชาเอก  ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายวุฒิชัย  เทียมเลิศ
วิชาเอก  พลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์


นางสาววิภาดา  โสมกุล
วิชาเอก  คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายนพรัตน์  อุ่นทิดเพชร
วิชาเอก  พลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์


นายดิษพงศ์  อันทราสี
วิชาเอก  พลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์


นายก้องภพ  พิลาวุธ
วิชาเอก  พลศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายอุดมทรัพย์  จันทร์ศรี
วิชาเอก  พลศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายพลชนก  ใสโพธิ์
วิชาเอก  พลศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายสุริยา  สิงห์วงศ์
วิชาเอก  พลศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายธนวัฒน์  พิมพ์พิทักษ์
วิชาเอก  ดนตรีศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายบุญชม  คงสุขมาก
วิชาเอก  ดนตรีศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวนิลรัตน์  แก้วยก
วิชาเอก  คณิตศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวผานิต  ทะไลรัมย์
วิชาเอก  คณิตศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ลิ้งค์ความรู้