เมนูหลัก

เว็บบริการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปี 2561


นางสาวกมลพรรณ คุ้มไพฑูรย์
วิชาเอก เทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายสมศักดิ์ พะวร
วิชาเอก ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวธัญญา ดาทอง
วิชาเอก ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาววารุณี จงวงค์
วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวณัฐธยา สาระคร
วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายธนพล โชตะวัน
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ตะวันตก)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายวรท ชอบทำดี
วิชาเอก ดนตรีศึกษา (ตะวันตก)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายชาติชาย ไชยตา
วิชาเอก ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวสุดาพร พันทะท้าว
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวภิญญาภัค แจ้งประโคน
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวศิริกานดา ยังวุฒิกูล
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวธิสาชล ทองศรี
วิชาเอก ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลิ้งค์ความรู้