Get Adobe Flash player

จัดนิทรรศการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2561

ละนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่
5
ณ อาคารหอประชุม 80 ป วไลยอลงกรณ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

 

ละนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่
5
ณ อาคารหอประชุม 80 ป วไลยอลงกรณ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ อาคารหอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี คลิกภาพกิจกรรม