Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2561

7 มิถุนายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครู ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม