เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2

ง 22101 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 = 80/80

1.2 เพื่อศึกษาผลการใช้ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101

โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t - test แบบ t - test Dependent

1.3 เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู อาจารย์ ในการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบ

การเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่

1) นักเรียนที่เรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2557จำนวน 160 คน และ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 159 คน

2) ครู-อาจารย์ผู้ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2

ง 22101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 10 คน

2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่

1) นักเรียนที่เรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 160 คน และปีการศึกษา 2558 จำนวน 159 คน ซึ่งเท่ากับประชากร โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2) ครู-อาจารย์ผู้ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2

ง 22101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 10 คน ซึ่งเท่ากับจำนวนประชากรที่ศึกษาครั้งนี้

3. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ

เครื่องมือที่ใช้ในดำเนินการเป็นเครื่องมือที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย

1) เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2) แบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น มี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่

เกี่ยวกับการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และฉบับที่ 2 เป็นแบบประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้รายงานได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมด้วยตนเอง สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

5.1 ประสิทธิภาพของของกระบวนการต่าง ๆ ที่จัดไว้ในเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ จากการนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2557 จำนวน 160 คน และ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 159 คน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงแสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ฉบับนี้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ในสมมติฐานของ การทดลอง 80 / 80

5.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป สูงกว่าเกณฑ์ใน

สมมติฐานของการทดลองที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมดที่เรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ผลปรากฏว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนและพฤติกรรม การสอนของครูผู้สอน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครู อาจารย์ในการประเมินคุณภาพ ของ

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ผลปรากฏว่า ความคิดเห็น ของ

ครูอาจารย์แสดงว่ามีความคิดเห็นที่ดีต่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

แบบสำรวจ

อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
 

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนที่แล้ว ตุลาคม 2021 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 39 1 2
week 40 3 4 5 6 7 8 9
week 41 10 11 12 13 14 15 16
week 42 17 18 19 20 21 22 23
week 43 24 25 26 27 28 29 30
week 44 31

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สังคมรัชดาออนไลน์

ห้องภาพรัชดาฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้76
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้344
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1108
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1725
mod_vvisit_counterเดือนนี้7094
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6324
mod_vvisit_counterทั้งหมด419010