เมนูหลัก

เว็บบริการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ปี 2562


นายชัยเจริญ พูนเพิ่ม
วิชาเอก เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายกฤษณะ ยังวารี
วิชาเอก เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวกัลยรัตน์ เจริญภาพ
วิชาเอก เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายกฤษณะชัย เส็งไทยแท้
วิชาเอก พลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายธวัชชัย เสกขา
วิชาเอก ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายพิพัฒน์ ประจวบสุข
วิชาเอก ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวออมทรัพย์ แก้วผลึก
วิชาเอก ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายมานิต ขวัญกระโทก
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายศรัณย์ เสมียนรัมย์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายชญานิน เดชพิริยชัย
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวณัฐกานต์ แก้วกลม
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวเพ็ญนภา วันตุ้ม
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายกฤตนู ทวีพันธ์
วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นางสาวปรารถนา ยอดสังวาลย์
วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายเกรียงศักดิ์ ทานะเวช
วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


นายชุตินันต์ อยู่สบาย
วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


นางสาวพัชรี เขจรสัน
วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


นางสาวอำไพ ตุยรัมย์
วิชาเอก เคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลิ้งค์ความรู้