Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
121 60/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเอกชนระดับชาติ) Admin (ครูนคร)
122 59/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Admin (ครูนคร)
123 58/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร (มทศ.) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
124 57/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) Admin (ครูนคร)
125 54/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่) Admin (ครูนคร)
126 55/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15) Admin (ครูนคร)
127 56/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันตรุษจีน Admin (ครูนคร)
128 79/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนเครือข่ายฯ ทางวิชาการ) Admin (ครูนคร)
129 53/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) Admin (ครูนคร)
130 52/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3) Admin (ครูนคร)
131 51/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) Admin (ครูนคร)
132 49/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ให้ครูไปเรื่องย้ายประจำปี 2562) Admin (ครูนคร)
133 48/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3) Admin (ครูนคร)
134 47/2562 เรื่อง ให้ลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ไปส่งผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) Admin (ครูนคร)
135 50/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ศึกษาดูงาน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์) Admin (ครูนคร)
136 46/2562 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Admin (ครูนคร)
137 45/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour) Admin (ครูนคร)
138 42/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์) Admin (ครูนคร)
139 39/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียน ปวช.3 ไปสอบ V-NET) Admin (ครูนคร)
140 44/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำวงดุริยางค์ ช่วยงานศพของพ่อขาว แอกประโคน) Admin (ครูนคร)
 
หน้า 7 จาก 9