Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
141 43/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกภาคสนาม) Admin (ครูนคร)
142 41/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์) Admin (ครูนคร)
143 40/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์) Admin (ครูนคร)
144 36/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจเยาวชนในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP) Admin (ครูนคร)
145 37/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่) Admin (ครูนคร)
146 38/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมโครงการคนดีศรีรัชดา กิจกรรมค่ายคุณธรรม) Admin (ครูนคร)
147 35/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561) Admin (ครูนคร)
148 34/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Admin (ครูนคร)
149 33/2562 ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ไปดำเนินการลงคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2) Admin (ครูนคร)
150 32/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน Admin (ครูนคร)
151 31/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าประชุมเตรียมการจัดการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) Admin (ครูนคร)
152 30/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ) Admin (ครูนคร)
153 29/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) Admin (ครูนคร)
154 28/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้ารับเกียรติบัตรวันครู ประจำปี 2562) Admin (ครูนคร)
155 26/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ) Admin (ครูนคร)
156 27/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา พระพฤหัสบดี) Admin (ครูนคร)
157 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 Admin (ครูนคร)
158 23/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคนดีศรีรัชดา (กิจกรรมค่ายคุณธรรม) Admin (ครูนคร)
159 24/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษา จ.นครราชสีมา) Admin (ครูนคร)
160 22/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ร่วมประชุมพิจารณาแผนงาน โครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณกลุ่มโรงเรียนและพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) Admin (ครูนคร)
 
หน้า 8 จาก 9