Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
21 212/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Admin (ครูนคร)
22 208/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ (ปวช.3) Admin (ครูนคร)
23 206/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
24 193/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ล.ร.ภ. 2562 "ค่ายมหัศจรรย์สานฝันภาษาอังกฤษ62" Admin (ครูนคร)
25 209/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ไปส่งข้อมุลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562) Admin (ครูนคร)
26 204/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สถานศึกษาปลอดบุหรี่-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) Admin (ครูนคร)
27 205/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าเชิงประชุุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) Admin (ครูนคร)
28 197/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมงานชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมุลพลังงานและอบรม เรื่อง การใช้งานระบบส่งข้อมูลพลังงาน) Admin (ครูนคร)
29 198/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมบรรเลงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนางรอง) Admin (ครูนคร)
30 199/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุ่ม กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อขอรับการตรวจ ขั้นที่ 5) Admin (ครูนคร)
31 202/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น) Admin (ครูนคร)
32 196/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการจังหวัดบุรีรัมย์) Admin (ครูนคร)
33 194/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (โครงการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) Admin (ครูนคร)
34 195/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมการนิเทศติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้การอ่านเขียนและการวิเคราะห์) Admin (ครูนคร)
35 188/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย) Admin (ครูนคร)
36 191/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) Admin (ครูนคร)
37 192/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปะ "ชี้ทางศิลป์ แด่ครู สู่เยาวขนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ") Admin (ครูนคร)
38 187/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) Admin (ครูนคร)
39 186/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา) Admin (ครูนคร)
40 184/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน Admin (ครูนคร)
 
หน้า 2 จาก 9