Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
41 183/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน พิธีปฏิญาณตนเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
42 182/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกจ้างประจำ) Admin (ครูนคร)
43 181/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการโรงเรียนเครือข่ายฯ) Admin (ครูนคร)
44 180/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์) Admin (ครูนคร)
45 179/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562) Admin (ครูนคร)
46 178/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมเตรียมทีมนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น กองทัพอากาศ) Admin (ครูนคร)
47 177/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมแสดง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE) Admin (ครูนคร)
48 176/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการจังหวัดบุรีรัมย์) Admin (ครูนคร)
49 175/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562) Admin (ครูนคร)
50 173/2562 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มิถุนายน 2562 Admin (ครูนคร)
51 172/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ไปตรวจสอบความถูกต้องและรับคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) Admin (ครูนคร)
52 171/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเชียร์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ) Admin (ครูนคร)
53 170/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ไปรับนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10) Admin (ครูนคร)
54 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 Admin (ครูนคร)
55 154/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10) Admin (ครูนคร)
56 149/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าประชุมแถลงแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร) Admin (ครูนคร)
57 146/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน STREET WORLD THAILAND 2019) Admin (ครูนคร)
58 147/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน STREET WORLD THAILAND 2019) Admin (ครูนคร)
59 144/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่น่ที่ 9) Admin (ครูนคร)
60 145/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9) Admin (ครูนคร)
 
หน้า 3 จาก 9