Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
61 140/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมประชุมทีมตัวแทนประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship 2019) Admin (ครูนคร)
62 137/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้สีโปสเตอร์") Admin (ครูนคร)
63 138/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วอบรม Mikro Tik) Admin (ครูนคร)
64 139/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ) Admin (ครูนคร)
65 126/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Admin (ครูนคร)
66 129/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ Admin (ครูนคร)
67 131/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (อบรมปฏิบัติการ เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) Admin (ครูนคร)
68 132/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562) Admin (ครูนคร)
69 120/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
70 121/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
71 122/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ไปส่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) Admin (ครูนคร)
72 124/2562 เรื่อง ให้ลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ไปส่งผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี) Admin (ครูนคร)
73 118/2562 เรื่อง มอบหมายให้ครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
74 119/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ และมอบหมายการปฏิบัติงานให้นักศึกษา Admin (ครูนคร)
75 116/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา) Admin (ครูนคร)
76 117/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร) Admin (ครูนคร)
77 114/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา ประเภทกรีฑา กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์") Admin (ครูนคร)
78 115/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) Admin (ครูนคร)
79 114v2/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบอาคารเรียน อาคารประกอบ Admin (ครูนคร)
80 112/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย) Admin (ครูนคร)
 
หน้า 4 จาก 9