Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
81 109/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน HIP HOP INTERNATIONAL THAILAND 2019) Admin (ครูนคร)
82 110/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)) Admin (ครูนคร)
83 111/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)) Admin (ครูนคร)
84 107/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคม) Admin (ครูนคร)
85 108/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการจังหวัดบุรีรัมย์) Admin (ครูนคร)
86 106/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนไปแสดงคีตะมวยไทย) Admin (ครูนคร)
87 106v2/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (อบรมปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) Admin (ครูนคร)
88 105/2562 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน เมษายน 2562 Admin (ครูนคร)
89 96/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 46) Admin (ครูนคร)
90 97/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าประชุมชี้แจงความเข้าใจ และฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้ายเพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11) Admin (ครูนคร)
91 98/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารแสดงผลการเรียน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ Admin (ครูนคร)
92 99/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงความเข้าใจ และฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้ายเพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11) Admin (ครูนคร)
93 92/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมโครงการอบรมครู ก. ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ ความสำคัญของการบริจาคโลหิตการเตรียมตัวบริจาคโลหิต) Admin (ครูนคร)
94 89/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส., มผ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก Admin (ครูนคร)
95 88/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ศึกษาดูงานโรงเรียนประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม) Admin (ครูนคร)
96 83/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูศึกษาดูงาน จังหวัดนครราชสีมา Admin (ครูนคร)
97 84/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)) Admin (ครูนคร)
98 85/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มวยสากล Thailand Youth Boxing Star 2019) Admin (ครูนคร)
99 86/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนไปส่งใบสมัครแข่งขัน มวยสากล Thailand Youth Boxing Star 2019) Admin (ครูนคร)
100 87/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (ไปเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับภาค) Admin (ครูนคร)
 
หน้า 5 จาก 9