Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 271/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562 Admin (ครูนคร)
2 235/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22) Admin (ครูนคร)
3 230/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 Admin (ครูนคร)
4 229/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการรับประเมินคุณภาพและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ) Admin (ครูนคร)
5 226/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรผู้ช่วย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) Admin (ครูนคร)
6 228/2562 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 Admin (ครูนคร)
7 224/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายเสริมสร้างชีวิตลูกเสือ "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด") Admin (ครูนคร)
8 225/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก) Admin (ครูนคร)
9 222/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนไปสัมภาษณ์เพื่อทำวีซ่าไปสหรัฐอเมริกา) Admin (ครูนคร)
10 223/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมและตรวจการจ้าง ปรับปรุงหอประชุม Admin (ครูนคร)
11 221/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม Admin (ครูนคร)
12 213/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ Admin (ครูนคร)
13 215/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์) Admin (ครูนคร)
14 216/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าแสดง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE) Admin (ครูนคร)
15 217/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาจิตใจ "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ") Admin (ครูนคร)
16 218/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด) Admin (ครูนคร)
17 219/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานซ่อมแซมปรับปรุงงานทาสี และฝ้าเพดาน อาคาร 3 และตรวจรับงาน Admin (ครูนคร)
18 220/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมโครงการ "สวัสดีคุณครู 62") Admin (ครูนคร)
19 211/2562 เรื่อง มอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
20 211_2/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล) Admin (ครูนคร)
 
เริ่มแรกย้อนกลับ123456789ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 9