Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 300/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ Admin (ครูนคร)
2 467/2562 เรื่อง มอบหมายให้ครู ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) Admin (ครูนคร)
3 355/2562 เรื่อง มอบหมายให้ครู ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
4 134/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
5 271/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562 Admin (ครูนคร)
6 235/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22) Admin (ครูนคร)
7 230/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 Admin (ครูนคร)
8 229/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการรับประเมินคุณภาพและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ) Admin (ครูนคร)
9 226/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรผู้ช่วย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) Admin (ครูนคร)
10 228/2562 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 Admin (ครูนคร)
11 224/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายเสริมสร้างชีวิตลูกเสือ "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด") Admin (ครูนคร)
12 225/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก) Admin (ครูนคร)
13 222/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนไปสัมภาษณ์เพื่อทำวีซ่าไปสหรัฐอเมริกา) Admin (ครูนคร)
14 223/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมและตรวจการจ้าง ปรับปรุงหอประชุม Admin (ครูนคร)
15 221/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม Admin (ครูนคร)
16 213/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ Admin (ครูนคร)
17 215/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์) Admin (ครูนคร)
18 216/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (นำนักเรียนเข้าแสดง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE) Admin (ครูนคร)
19 217/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาจิตใจ "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ") Admin (ครูนคร)
20 218/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ (เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด) Admin (ครูนคร)
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 10