Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
1 200/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ ศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
2 17/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกุภาพันธ์ 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
3 28/2561 เรื่อง แต่งตั่งกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
4 32/25691 เรื่อง การอยู่เวรยามลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กุภาพันธ์ 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
5 33/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถามศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
6 35/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และข้อสอบกลางชั้น ม.1-2 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
7 38/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันตรุษจีน พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
8 40/2561 เรื่อง แต่ตั้งคณะกรรมการโครงการคนดีศรีรัชดา (กิจกรรมค่ายคุณะธรรม) พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
9 42/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุ่นพี่รัชดา พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
10 56/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มีนาคม 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
11 57/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มีนาคม 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
12 59/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน เมษายน 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
13 -/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
14 69/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
15 70/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร / ปัจฉิมนิเทศ 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
16 76/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
17 80/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
18 81/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
19 84/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปวช 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
20 112/2561 เรื่อง มอบหมายให้ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ื 1 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 5