Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย
21 112/2561 เรื่อง มอบหมายให้ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ื 1 2561 พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
22 116/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ และมอบหมายการปฏิบัติงานให้นักศึกษา พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
23 117/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
24 127/2561 เรื่อง แต่งตั้งงคณะกรรมการจัดงาน "47ปี คืนสู่เหย้าชาวรัชดา" พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
25 131/2561 เรื่อง การอยู่ยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
26 130/2561 เรื่องการอยู่ยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
27 138/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียว พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
28 142/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
29 154/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
30 141/2561 เรื่อง มอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
31 146/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
32 152/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและดำเนินการการประกันชีวิตนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
33 151/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มิถุนายน 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
34 166/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการใช้โปรแกรม GSP ประจำปี 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
35 175/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
36 185/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
37 185/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
38 200/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
39 220/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
40 245/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์ "ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง" ประจำปีการศึกษา 2561 พุธ, 29 สิงหาคม 2018 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
 
หน้า 2 จาก 5