Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


ภาพกิจกรรม (Google Drive)

    แสดง  # 
กิจกรรม รายละเอียด
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2556
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2556 28 มิถุนายน 2556
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณหอประชุม
พิธีใหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียน
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ปี 2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียน
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
 
เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย
หน้า 6 จาก 6