Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน  ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีและเพื่อสร้างเจตคติค่านิยม สร้างจิตสำนึก ตระหนักรู้จักการป้องกัน และหลีกเลี่ยงหรือลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเอชไอวี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ