เมนูหลัก

Best Practice ด้านการบริหารจัดการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบ “ครอบครัวรัชดา LRP Model”
1513
2   Link   แนวปฏิบัติที่ดี Best Practices ตามแนวคิด No Child Left Behind “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง”
2620
3   Link   แนวปฏิบัติที่ดี Best Practices ตามแนวคิด No Child Left Behind “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง” (2)
944
4   Link   ผลงานสถานศึกษาดีเด่น "คบลูกรัชดาสร้างบ้านสืบสานงานพระราชดำริ" ประเภทผลงานดีเด่น "สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้"
904
5   Link   Best Practice ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน L-R-P Model
1368
6   Link   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา "กิจกรรมบ้านดิน คบลูกรัชดาสร้างบ้าน สืบสานงานพระราชดำริ"
1359
7   Link   VTR Best Practice บ้านดิน
603
8   Link   การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 The Study of Learning Process During Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pa
734