เมนูหลัก

อำนาจหน้าที่

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
265
2   Link   อำนาจหน้าที่
249
3   Link   กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
99
4   Link   กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547
243
5   Link   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
214
6   Link   ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย
278