เมนูหลัก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
125
2   Link   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
113
3   Link   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
42
4   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
132
5   Link   พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
104
6   Link   พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
116
7   Link   พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
63
8   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
33
9   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
108
10   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
31
11   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
92
12   Link   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
109
13   Link   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)
35
14   Link   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
31
15   Link   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
115
16   Link   พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
108
17   Link   พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
34
18   Link   พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551
112
19   Link   พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
135
20   Link   พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
118
เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 2