กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนและความสำคัญของภาษาจีนในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม