อบรมพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่สนใจและมีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 321  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  คลิกภาพกิจกรรม