สวัสดีคุณครู ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 62  นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร. ๙ “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก ” ในการยกระดับคุณภาพนักเรียนแนวคิด No Child Left Behind ( NCLB ) ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดสหวิทยาเขตละหานทราย ณ หอประชุมโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์  คลิกภาพชุดที่ 1