ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์หรรษา ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ปราสาทหินเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตาสตร์ สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3