เฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ชุดที่ 2