งานมหกรรมตลาดนัดวิชาการ

๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ กิจกรรมอาเซียน และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โดยได้รับเกียรติจาก นายส่งศักดิ์  สุชานิธิกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การออกร้านเล่นเกมส์ การแสดงบนเวที การแสดงอาเซียนร่วมใจ จากกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ทั้งนี้ยังมีโรงเรียนต่างๆ นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรม คลิกภาพกิจกรรม