อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google ClassRoom

วันที่ 18-25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google ClassRoom ให้กับบุคลากรครูในการนำไปพัฒนาจัดทำสื่อการเรียนการสอน ณ หอประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม