กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนนำเสนอผลงานของนักเรียนให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน คลิกภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2