รับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นำโดย นายประภาส  สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พร้อมคณะผู้บริหารและครู รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารได้กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่เข้าสู่รั้วโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พบปะผู้ปกครองชี้แจงทำความเข้าใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนและผู้ปกครอง และสร้างความตระหนักมาตรการป้องกันโรคติดต่อ Covid 2019 คลิกภาพกิจกรรม