นักเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกร่วมกับโรงพยาบาลละหานทราย ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมี นายประภาส  สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล นายจันทร์เทพ  สุขกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและคุณครูที่ปรึกษาดูแลและนำนักเรียนเข้ารับวัคซีนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงพยาบาลละหานทราย จ. บุรีรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม