บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบผสมผสาน

สัปดาห์แรกของการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศิกายน 2564 ในรูปแบบผสมผสาน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รั้วโรงเรียน ละหานทรายรัชดาภิเษก โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 อย่างเคร่งครัด คลิกภาพกิจกรรม