รับการนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียน Onsite จาก สพม.บุรีรัมย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนละหานทรายรับการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบผสมผสาน โดยมี นายบุญชาย  โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และคณะ เข้านิเทศ ติดตาม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม