ค่ายเยาวชนสนุกคิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเข้าค่าย เยาชนสนุกคิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และสร้างเจตคติที่ดีวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  คลิกภาพกิจกรรม