ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนกับผู้ปกครองและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โดมรวมใจรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  คลิกภาพกิจกรรม