รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรม "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่"  โดยได้รับเกียรติจาก นายประภาส  สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมเป็นเกียรติในงาน "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่" เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าและความภาคภูมิใจใน "สนุทรภู่" บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น "กวีเอกของโลก" ณ สวนกาญจนาภิเษก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพก่ิจกรรม