ประเพณีของดีอำเภอละหานทราย

27 สิงหาคม 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณรีของดีอำเภอละหานทราย ประจำปี 2565 โดยร่วมจัดบูธของดีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ทีมงานงานสวนพฤกศาสตรโรงเรียน งานโภชนาการ นำผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมาจำหน่ายและร่วมการแสดง ณ วัดป่าละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  คลิกภาพกิจกรรม