ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อชี้แจง รายงาน พฤติกรรมของนักเรียน ตลอดจน ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน เป็นรายบุคคล โดยการจัดโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  คลิกภาพกิจกรรม