กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2560

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมสุนทรภู่ บรมครู กวีไทย กวีโลกและจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 มีการจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น อักษรไขว้ พิชิตคำราชาศัพท์ วรรณกรรมสุนทรภู่ ขานไขสุภาษิตคำพังเพย เป็นต้น การจัดกิจกรรมออกร้านของนักศึกษา ปวช. และกิจกรรมคิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  คลิกภาพกิจกกรรม 1 คลิกภาพกิจกรรม 2