อบรมให้ความรู้อุบัติภัยให้กับนักเรียน

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมให้ความรู้อุบัติภัยให้กับนักเรียน คลิกภาพกิจกรรม