ร่วมกิจกรรมงานกาชาดละหานทราย

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้เข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาดอำเภอละหานทราย คลิกภาพกิจกรรม