โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน 2562

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิกภาพกิจกรรม  ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2