เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2562

21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง ส่งเสริมความมีประชาธิปไตยในโรงเรียนและนักเรียนได้แสดงบทบาทผู้นำ ผู้ตามในกิจกรรมต่างๆ คลิกภาพกิจกรรม