พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3,ม.6 และ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 25ุ61

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๖) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจในด้านการศึกษา ภาพฝึกซัอม ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3 ภาพชุดที่ 4 ภาพชุดที่ 5