ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

สถิตินักเรียนและบุคลากร ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์

ชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ตามแผน

ตามที่จัด

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

12

10

224

250

474

มัธยมศึกษาปีที่ 2

11

10

195

262

457

มัธยมศึกษาปีที่ 3

11

10

181

238

419

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

34

30

600

750

1350

มัธยมศึกษาปีที่ 4

10

10

136

272

408

มัธยมศึกษาปีที่ 5

10

9

120

243

363

มัธยมศึกษาปีที่ 6

10

9

134

241

375

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

30

28

390

756

1146

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

1

1

10

28

38

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2

1

1

7

37

44

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3

1

1

2

34

36

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3

3

19

99

118

รวม

67

65

1009

1605

2614


ข้อมูลครู ณ 10 มิ.ย. 2562

ฝ่าย/ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหาร

4

1

5

ข้าราชการครู

52

79

131

พนักงานราชการ

5

2

7

ช่วยราชการ

-

-

-

ครูธุรการ

-

1

1

ครูอัตราจ้าง

5

1

6

ลูกจ้างประจำ

3

1

4

ลูกจ้างชั่วคราว

6

5

11

รวม

75

90

165