ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

สถิตินักเรียนและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ตามแผน

ตามที่จัด

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

11

10

194

250

444

มัธยมศึกษาปีที่ 2

10

10

198

239

437

มัธยมศึกษาปีที่ 3

11

10

184

273

457

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

33

30

576

762

1338

มัธยมศึกษาปีที่ 4

10

10

145

260

405

มัธยมศึกษาปีที่ 5

10

9

145

257

402

มัธยมศึกษาปีที่ 6

11

10

111

250

361

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

32

29

401

767

1168

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

1

1

8

39

47

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2

1

1

2

37

39

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3

1

1

4

25

29

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3

3

14

101

115

รวม

70

62

991

1630

2,621
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561

ฝ่าย/ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหาร

4

1

5

ข้าราชการครู

53

81

134

พนักงานราชการ

6

2

8

ช่วยราชการ

-

-

-

ครูธุรการ

-

1

1

ครูอัตราจ้าง

4

-

4

ลูกจ้างประจำ

3

1

4

ลูกจ้างชั่วคราว

7

5

12

รวม

77

91

168

ข้อมูล  ณ 10 มิถุนายน 2561