ฮิต: 94

        โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจัดการเรียนการสอนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การงานอาชีพ จำนวน ๑๓ รายการและครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ รายการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ สอนให้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางการงานอาชีพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ถูกต้องเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพและเรียนต่อในระดับสูงต่อไปและเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร

เอกสารแนบ