ฮิต: 146

vit267

        13-14 ธันวาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาชนสนุกคิด เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์จริง เรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และสร้างเจตคติที่ดีวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หน่วยพิทักษ์ป่าคลองโป่ง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม