โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) (งบลงทุน) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ที่/๔๙

ตามประกาศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๔


โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) (งบลงทุน) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ที่/๔๙ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)